Lavasteiden ja somisteiden toimitus- ja vuokrausehdot 2019


Sopijapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan lavasteiden ja somisteiden vuokrauksissa Event Enginen / Castrén Engine Osakeyhtiön (jäljempänä EE) ja vuokralleottajan (jäljempänä vuokralleottaja) välillä. Nämä ehdot eivät vähennä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

Vuokralleottajan henkilöllisyyden tarkastaminen

Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä lavasteita ja somisteita luovutettaessa.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on EE:n lavasteet ja somisteet sellaisenaan, kun se sopimukseen tai lähetysluetteloon on kirjattu.

Tuotteiden luovuttaminen vuokralleottajalle

Lavasteet ja somisteet luovutetaan vuokralleottajalle EE:n varastosta, ellei toisin sovita. Kuljetuksista, kantamisesta ja paikoilleen asettelusta/pois viennistä sekä asentamisesta/purkamisesta veloitetaan ja erikseen, ellei muuta ole etukäteen kirjallisesti sovittu.

Lavasteiden ja somisteiden käyttäminen

Vuokralleottajan tulee käyttää lavasteita ja somisteita huolellisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttöön. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta, vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman EE:n antamaa suostumusta. Vahingoista on ilmoitettava EE:lle joko palauttaessa tuotteita tai heti vuokralleottajan huomattua vahingon. Vuokralleottajan on huolehdittava myös käyttötarkoituksen soveltuvuudesta muualla kuin sisätiloissa - kuten kosteus/sade/lumi, pakkanen, korkea lämpötila tai pöly.

Lavasteiden ja somisteiden palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa lavasteet ja somisteet EE:lle sovittuna ajankohtana ja samassa kunnossa (puhdistettuina), kuin ne olivat vuokralle ottaessa, huomioiden normaali kuluminen. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava. Tuotteet palautetaan sovittuna päivänä klo 12.00 mennessä.

Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteet sen uushankinta-arvoon niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli.

EE:llä on oikeus periä mahdolliset vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen.

Vuokralleantajan vastuu

EE vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. EE ei vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

Vakuutukset

Lavasteet ja somisteet eivät ole EE:n toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, EE:llä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus EE:llä on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta EE:lle syntyneet kustannukset ja vahingot.

Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman EE:n kirjallista suostumusta.

Peruutusehdot

Jos varatujen lavasteiden ja somisteiden peruutus tapahtuu 7-14 vrk ennen sovittua vuokrausta, peritään 20 % laskun loppusummasta. Peruutuksen tapahtuessa 1-6 vrk ennen sovittua vuokrausta, peritään 50 % laskun loppusummasta. Peruutuksen tapahtuessa alle 24 h sovitusta vuokrauksen alkamisesta, veloitetaan koko vuokrahinta.


Ylivoimainen este

EE ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este - jota EE ei voi voittaa - estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, EE ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. EE ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan EE:n kotipaikan alioikeudessa tai EE:n niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Tietosuojaseloste